Informačná povinnosť

Ako prevádzkovateľ a technický správca rezervačného portálu www.visblee.sk sme sprostredkovateľom, ktorý spracúva osobné údaje zákazníkov podnikateľov, ktorým prenajímame rezervačný portál a ktorých zákazníci si prostredníctvom tohto portálu rezervujú termíny. V tomto prípade ako sprostredkovateľ spracúvame osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov prevádzky) v mene prevádzky.

Pokiaľ si ako zákazník idete rezervovať termín u podnikateľa, ktorý využíva náš rezervačný portál Visblee.sk, bude na tento účel prevádzkovateľom Vašich osobných údajov podnikateľ, u ktorého si idete termín zarezervovať.

Prevádzkovateľ v tomto prípade spracúva osobné údaje na účel rezervovania termínu zákazníkom na právnom základe zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou. Ide o zmluvný vzťah medzi Vami a príslušným prevádzkovateľom (podnikateľom, ktorý Vám ako svojmu zákazníkovi poskytuje svoje služby). Poskytnutie údajov je potrebné, aby Vám prevádzkovateľ mohol v danom termíne poskytnúť Vami požadované služby. Vaše údaje uložené na rezervačnom portáli uchovávame po dobu Vašej registrácie na rezervačnom portáli (do zrušenia užívateľského účtu). Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu meno a priezvisko, mailový a telefonický kontakt.

Do spracúvania sme zapojili aj spoločnosti, ktoré zabezpečujú uchovávanie, bezpečnosť a zálohovanie dát v cloude a programovanie a technickú prevádzku portálu www.visblee.sk. Ako sprostredkovateľ v mene prevádzkovateľov neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ani ich nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa ako aj ďalšie informácie o účeloch a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov príslušným prevádzkovateľom sa dozviete na jeho internetovej stránke.

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva, ktoré si môžete uplatniť u príslušného prevádzkovateľa:

Právo na prístup k osobným údajom:

Dotknutá osoba má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k jej osobným údajom (má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má prevádzkovateľ o dotknutej osobe k dispozícii), a informácie o tom ako ich prevádzkovateľ spracúva v rozsahu podľa článku 15 GDPR.

Právo na opravu osobných údajov:

Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.

Právo na vymazanie (zabudnutie):

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to za podmienok stanovených v čl. 17 GDPR (napr. ak osobné údaje, ktoré o nej prevádzkovateľ získal, už nie sú potrebné na účely, na ktorý sa získavali alebo inak spracúvali). Toto právo dotknutej osoby posúdi prevádzkovateľ z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 GDPR (napr. prevádzkovateľ žiadosti nevyhovie, ak je spracúvanie potrebné - na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, pokiaľ nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia na overenie ich správnosti). Ak sa spracúvanie obmedzilo v súlade s čl. 18 ods. 1 GDPR, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú: a) len so súhlasom dotknutej osoby, alebo b) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo c) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo d) z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami, dotknutá osoba má právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Pokiaľ je to technicky možné, má právo na prenos údajov priamo od jedného prevádzkovateľa k druhému.

Máte tiež právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3214, www.dataprotection.gov.sk.

Pozvať prevádzku

Chceli by ste sa objednávať online do vašej obľúbenej prevádzky, ktorá ešte nie je na Visblee? Pozvite prevádzku do Visblee!

Pozvať prevádzku
Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?
Pozvať prevádzku

Pozvite svoju oblúbenú prevádzku na Vislee.

;