Späť

Všeobecné podmienky používania

Prevádzkovateľom internetových stránok www.visblee.sk je spoločnosť Visblee Slovensko s.r.o., so sídlom Dukelská 1219/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 34945/R, IČO: 50 977 903, kontaktné tel. č.: +421 940 520 940, adresa el. pošty: info@visblee.sk. Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania pre prístup a využívanie webových stránok www.visblee.sk (ďalej len „Všeobecné podmienky používania“).

I. Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľ prevádzkuje a spravuje portál pre rezerváciu termínov na svojich internetových stránkach www.visblee.sk (ďalej len „rezervačný portál Visblee.sk“). Prevádzkovateľ prenajíma rezervačný portál a s ním súvisiace služby iným osobám ponúkajúcim služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a umožňuje Poskytovateľovi, aby mal možnosť prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk poskytovať online rezerváciu svojich termínov na využívanie svojich služieb tretími osobami (ďalej len „Zákazník“).

Prevádzkovateľ len prenajíma rezervačný portál Visblee.sk Poskytovateľom, pričom Poskytovateľ a jeho služby sú na rezervačnom portáli Visblee.sk vždy zverejnené spolu s jeho názvom a kontaktnými údajmi – adresa prevádzky, telefonický kontakt, adresa el. pošty, webová adresa ak ich poskytovateľ má.

Tieto Všeobecné podmienky používania bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti osôb využívajúcich rezervačný portál Visblee.sk.

II. Zodpovednosti Zákazníka a Prevádzkovateľa

Zákazník potvrdzuje, že sa pred prvým použitím rezervačného portálu Visblee.sk ako aj pred prvou rezerváciou termínu prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk alebo pred registráciou a vytvorením užívateľského účtu na rezervačnom portáli Visblee.sk riadne oboznámil s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania, tieto akceptuje a zaväzuje sa nimi riadiť a tieto dodržiavať.

Zákazník užíva rezervačný portál Visblee.sk bezplatne.

Prevádzkovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na rezervačnom portáli Visblee.sk

Zákazník voči Prevádzkovateľovi prehlasuje a zaručuje sa, že i) spĺňa podmienky, ak sú tieto pri konkrétnej ponuke služby Poskytovateľa vyžadované; ii) všetky údaje, ktoré poskytuje Prevádzkovateľovi, či Poskytovateľovi, sú pravdivé, úplné, presné a správne; iii) sa pred začiatkom používania rezervačného portálu Visblee.sk dôkladne oboznámil s týmito Všeobecnými podmienkami používania, a rovnako i tak so všetkými ďalšími podmienkami, na ktoré je prípadne týmito Všeobecnými podmienkami používania odkazované, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi; iv) bude používať rezervačný portál Visblee.sk, rezervovať prostredníctvom neho termíny na využívanie služieb Poskytovateľa, hodnotiť a prípadne vkladať príspevky do diskusií prostredníctvom nie viac ako jedného užívateľského účtu; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník vytvoril a užíva viac užívateľských účtov, má Prevádzkovateľ právo tieto účty zablokovať a zmazať; v)bude prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk rezervovať len toľko termínov na využívanie služieb Poskytovateľa, koľko je schopný vo vlastnom mene využiť; v prípade oprávneného podozrenia, že Zákazník zarezervoval jeho potrebe neúmerné množstvo termínov, prípadne vytvoril pre tento účel viac ako jeden užívateľský účet a tým spôsobil alebo mohol spôsobiť škodu Poskytovateľovi, má Prevádzkovateľ právo jeho účet trvale zablokovať a zmazať; vi) nebude vkladať na rezervačnom portáli Visblee.sk do diskusie príspevky, ktoré by mali urážlivý, diskriminačný alebo inak nevhodný obsah; vii)využije všetky dostupné prostriedky, aby Poskytovateľa včas upozornil alebo ho oboznámil s tým, že termín rezervovaný prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk nevyužije. Prostredníctvom svojho užívateľského účtu má možnosť v časovom limite stanovenom Poskytovateľom svoj termín presunúť alebo zrušiť; viii) berie na vedomie, že časté rušenie rezervovaných termínov na využitie služieb Poskytovateľa znižuje jeho dôveryhodnosť a preto Prevádzkovateľ môže kedykoľvek a to aj bez odôvodneného podozrenia, že Zákazník tak koná vedome za účelom poškodenia Poskytovateľa, na žiadosť Poskytovateľa užívateľský účet Zákazníka dočasne alebo trvalo zablokovať.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov Zákazníkom a za škodu tým spôsobenú.

Zákazník je povinný pri využívaní rezervačného portál Visblee.sk dodržiavať právne predpisy, je povinný vždy rešpektovať práva Prevádzkovateľa aj tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

Zákazník najmä nesmie i) užívať rezervačný portál Visblee.sk v rozpore s týmito Podmienkami používania; ii) komerčne užívať ktorúkoľvek časť rezervačného portálu Visblee.sk spôsobom, ktorý poškodí Prevádzkovateľa a/alebo Poskytovateľa; iii)získavať prihlasovacie údaje iných Zákazníkov; iv) zneužívať, blokovať, modifikovať alebo inak meniť akúkoľvek súčasť rezervačného portálu; Visblee.sk, alebo sa čo len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta rezervačného portálu Visblee.sk; v) používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku rezervačného portálu Visblee.sk alebo Poskytovateľa. Rezervačný portál Visblee.sk je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov alebo Prevádzkovateľa, a ktorý je v súlade s jeho určením a technickými možnosťami.

Zákazník sa bez ohľadu na iné ustanovania týchto Všeobecných podmienok používania zaväzuje, že i) nebude používať rezervačný portál Visblee.sk, pokiaľ by jeho použitím zo strany Zákazníka došlo k porušeniu právnych predpisov; ii) pokiaľ má menej než 18 rokov, nebude používať také služby rezervačného portálu Visblee.sk, u ktorých je podmienkou pre užívanie minimálny vek 18 rokov, pričom takéto služby sú identifikované v popise služby so symbolom 18+ alebo iným symbolom rovnakého významu.

V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zákazníka, nepravdivosti vyhlásenia, či prehlásenia Zákazníka uvedenom v tomto článku Všeobecných podmienok používania, zodpovedá Zákazník Prevádzkovateľovi za akúkoľvek škodu, ktorá Prevádzkovateľovi v tomto dôsledku vznikne.

III.Podmienky používania Zákazníkom

Zákazník užíva rezervačný portál Visblee.sk bezplatne.

Prevádzkovateľ od Zákazníka nevyžaduje žiadne platby za svoje služby a ani za služby Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na rezervačnom portáli Visblee.sk

Poskytovateľ má na rezervačnom portáli Visblee.sk zverejnenú ponuku svojich služieb s možnosťou online rezervácie v dátume a čase, kedy je možné služby Poskytovateľa využiť. Ak sa Poskytovateľ rozhodne k svojim službám zverejniť aj ceny za služby (napr. v názve služby, v krátkom popise služby, popise služby, popise prevádzky Poskytovateľa, prípadne inou formou), ceny sú vedené vrátane dane z pridanej hodnoty.

Ak má Zákazník záujem rezervovať termín na služby Poskytovateľa prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk zvolí vhodný termín využitia služby Poskytovateľa, zvolí zamestnanca alebo pracovisko (ak ho Poskytovateľ uviedol v súvislosti so službou) a vyplní všetky požadované údaje pri rezervácií – meno a priezvisko, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty, počet rezervovaných miest (ak je služba určená pre viac ako jedného Zákazníka) a poznámku (ak ju Poskytovateľ vyžaduje). Po potvrdení údajov je Zákazníkovi záväzne vytvorený termín u Poskytovateľa. Zadané údaje je možné meniť pomocou príslušných elektronických funkcii a tlačidiel (napr. funkcia tlačidla Späť pri rezervácii termínu).

Všetky takto rezervované termíny u Poskytovateľa/ov služieb sa Zákazníkovi zhromažďujú vo svojom užívateľskom účte, do ktorého sa prihlási pomocou prihlasovacích údajov, ktoré zadal pri registrácii na rezervačný portál Visblee.sk. Vo svojom úžívateľskom účte môže Zákazník svoje termíny prezerať, presúvať alebo rušiť (ak mu to Poskytovateľom zadaný časový limit umožňuje), pridávať prevádzky Poskytovateľa do „Obľúbených“ prezerať históriu minulých termínov a meniť údaje zadané pri registrácii vrátane prihlasovacích údajov.

Poskytovateľ môže rezervované termíny Zákazníka presunúť alebo zrušiť prostredníctvom svojho účtu. O presune alebo zrušení termínu Zákazníka Poskytovateľom je Zákazník automaticky upozornený prostredníctvom elektronickej pošty na adresu, ktorú zadal pri registrácii na rezervačný portál Visblee.sk a prostredníctvom upozornenia vo svojom užívateľskom účte.

Zákazník berie na vedomie, že náklady, ktoré mu vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s rezerváciou termínu prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk, ako sú náklady na internetové pripojenie, náklady na prípadné telefonické hovory, prípadne zasielanie SMS správ, stiahnutie elektronických aplikácii a iné, si Zákazník hradí sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi týchto služieb pre Zákazníka.

IV. Podmienky používania Poskytovateľom, cena a platobné podmienky

Prevádzkovateľ prenajíma rezervačný portál Visblee.sk Poskytovateľom.

Poskytovateľ si môže zvoliť jeden z troch modelov spolupráce: Visblee Professional, Visblee Business a Visblee Start.

Model Visblee Professional

Cena za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk v rámci modelu Visblee Professional je od 135€ bez DPH za každý začatý mesiac alebo 1485€ bez DPH za každý začatý rok užívania rezervačného portálu Visblee.sk.

Konečná cena závisí od požiadaviek zákazníka. Odvíja sa od rozsahu požadovaných úprav alebo zmien podľa špecifikácie zákazníka.

Poskytovateľ užíva základnú verziu rezervačného portálu Visblee.sk ako aj všetky jeho súčasné aj budúce upgrady zadarmo 14 dní od registrácie (ďalej len „Verzia trial“).

Verzia trial začína plynúť dňom registrácie Poskytovateľa.

Prevádzkovateľ môže Poskytovateľovi poskytnúť individuálnu zľavu na cenu za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk.

Fakturačné obdobie začína plynúť prvým dňom po uplynutí Verzie trial a končí nasledovným dňom nasledujúceho obdobia.

Cenu za užívanie rezervačného portálu Visblee platí Poskytovateľ Prevádzkovateľovi vždy za aktuálne obdobie, ktoré začína plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí Verzie trial.

Cena za offline support Prevádzkovateľa u Poskytovateľa je kdekoľvek vrámci územia Slovenskej republiky zdarma.

Model Visblee Business

Cena za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk v rámci modelu Visblee Business je 45€ bez DPH za každý začatý mesiac alebo 490€ bez DPH za každý začatý rok užívania rezervačného portálu Visblee.sk.

Cena je nemenná vzhľadom na počet služieb a počet zamestnancov, ktorí služby u poskytovateľa vykonávajú.

Poskytovateľ užíva základnú verziu rezervačného portálu Visblee.sk ako aj všetky jeho súčasné aj budúce upgrady zadarmo 14 dní od registrácie (ďalej len „Verzia trial“).

Verzia trial začína plynúť dňom registrácie Poskytovateľa.

Prevádzkovateľ môže Poskytovateľovi poskytnúť individuálnu zľavu na cenu za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk.

Fakturačné obdobie začína plynúť prvým dňom po uplynutí Verzie trial a končí nasledovným dňom nasledujúceho obdobia.

Cenu za užívanie rezervačného portálu Visblee platí Poskytovateľ Prevádzkovateľovi vždy za aktuálne obdobie, ktoré začína plynúť dňom nasledujúcim po uplynutí Verzie trial.

Cena za offline support Prevádzkovateľa u Poskytovateľa je kdekoľvek vrámci územia Slovenskej republiky zdarma.

Model Visblee Start

Cena za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk v rámci modelu Visblee Start závisí od počtu online rezervácii vykonaných Zákazníkom u Poskytovateľa.

Poplatok za zarezervovaný termín Zákazníkom u Poskytovateľa v rámci modelu Visblee Start je pre každý termín fixný a je výsledkom priemernej ceny za služby Poskytovateľa násobenej koeficientom 0,15.

Minimálna sadzba je v absolútnej hodnote 1,50€ bez DPH za online zarezervovaný termín Zákazníka u Poskytovateľa.

Na model spolupráce Visblee Start sa nevzťahuje Verzia Trial.

Poskytovateľ obdrží od Prevádzkovateľa zdarma kredit na 10 online objednávok Zákazníka podľa výsledného poplatku za zarezervovaný termín. Teda poplatok za zarezervovaný termín x 10 online rezervácii.

Za interné užívanie rezervačného portálu Visblee.sk Poskytovateľ neplatí. Interným užívaním sa myslí najmä pridávanie a evidencia termínov, pridávanie ľubovoľného počtu zamestnancov a služieb.

Celkovú cenu za užívanie platí Poskytovateľ Prevádzkovateľovi vždy na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľom.

Celková cena je súčet všetkých fixných poplatkov za termíny rezervované online Zákazníkom u Poskytovateľa.

Priebežnú výšku fixného poplatku aj celkovej ceny má Poskytovateľ k dispozícii vo svojom užívateľskom účte v záložke Fakturácia.

Prevádzkovateľ vystaví faktúru na celkovú cenu vždy v prvý deň v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom prebehli online rezervácie Zákazníka u Poskytovateľa.

Doplnková služba Hodnotenia

Doplnková služba Hodnotenia umožňuje užívateľom hodnotiť prevádzku spôsobom hviezdičiek od 1 až 5, ako aj konkrétnym hodnotením služby, či už formou hviezdičky alebo tiež slovným hodnotením.

Cena za užívanie doplnkovej služby Hodnotenia je 120€ bez DPH / jednorázovo.

Poskytovateľ užíva doplnkovú službu 14 dní zadarmo od je aktivácie.

Prevádzkovateľ môže Poskytovateľovi poskytnúť individuálnu zľavu na cenu za doplnkovú službu.

Fakturačné obdobie začína plynúť dňom po skončení 14 dní od aktivácie doplnkovej služby.

Spoločné ustanovenia pre Visblee Professional, Business a Start

Prevádzkovateľ môže upraviť obdobie Verzie trial pri modeli Visblee Professional a Business alebo počet kreditov pri modeli Visblee Start, nie však na menej než 14 kalendárnych dní resp. 10 online objednávok Zákazníka u Poskytovateľa.

Poskytovateľ realizuje platbu na základe vystavenej faktúry Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ zasiela faktúru elektronicky na adresu elektronickej pošty, ktorú Poskytovateľ zadal pri registrácii na rezervačný portál Visblee.sk najskôr v nasledujúci deň po uplynutí Verzie trial. Splatnosť faktúry je 7 dní odo dňa vystavenia faktúry Prevádzkovateľom.

Poskytovateľ realizuje platbu bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na bankový účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., so sídlom Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IBAN:SK 77 7500 0000 0040 2481 5392, BIC (SWIFT): CEKOSKBX, ako variabilný symbol zadá Poskytovateľ svoje IČO.

V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny týchto prevádzok poskytuje prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk, za každú takúto prevádzku Poskytovateľ platí zvlášť.

V prípade, že Poskytovateľ prevádzkuje viac prevádzok, pričom služby a ich termíny poskytuje prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk, pre každú túto prevádzku si môže zvoliť rozdielny model spolupráce.

Zmeny v cenách, v trvaní Verzie trial alebo výške zdarma kreditu za online rezervácie Zákazníka u Poskytovateľa, je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk a/alebo prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok používania a týkajú sa Poskytovateľov, ktorí sa zaregistrujú až po dni zverejnenia týchto zmien.

V prípade, že poskytovateľ neuhradí dohodnutú cenu riadne a načas, Prevádzkovateľ má právo dočasne alebo trvale obmedziť schopnosť účtu prijímať rezervácie Zákazníka na služby Poskytovateľa, prípadne účet Poskytovateľa vymazať.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obdobie, kedy Poskytovateľ riadne, správne a včas vo svojom účte nezadá svoje identifikačné údaje, údaje pre fakturáciu a údaje a dáta nevyhnutné pre riadne a správne fungovanie online rezervácie termínov služieb Poskytovateľa Zákazníkom – služby, trvanie služieb, popisy služieb, prípadne zamestnancov, ktorí služby u Poskytovateľa vykonávajú a Prevádzkovateľ z tohto dôvodu nesprístupní účet Poskytovateľa pre online rezerváciu termínov Zákazníkom.

Prevádzkovateľ môže upozorniť Poskytovateľa aby tieto údaje doplnil alebo zadal správne. Prevádzkovateľ upozorní poskytovateľa telefonicky alebo elektronicky na telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty, ktoré zadal Poskytovateľ pri registrácii.

Prevádzkovateľ môže prostredníctvom svojich internetových stránok www.visblee.sk krátkodobo zvýhodniť podmienky pre Poskytovateľa v rámci kampane, kde Prevádzkovateľ presne definuje podmienky pre obdobie, v ktorom sa Poskytovateľ zaregistruje a rezervačný portál Visblee.sk bude za takto definovaných podmienok používať. Zvýhodnenie podmienok sa týka najmä ceny za služby Prevádzkovateľa, splatnosti vystavených faktúr Prevádzkovateľa Poskytovateľovi, trvanie obdobia Verzie trial alebo výšky pridelených zdarma kreditov na online rezervácie Zákazníka u Poskytovateľa.

Prevádzkovateľ môže neaktívne profily Poskytovateľov deaktivovať. Dlhodobo neaktívnym profilom Poskytovateľa je profil, do ktorého sa od aktivizácie Prevádzkovateľom Poskytovateľ neprihlásil viac ako 14 dní kalendárnych dní.

Prevádzkovateľ vždy upozorní Poskytovateľa na skutočnosť, že jeho profil nie je aktívny mailom alebo telefonicky.

Prevádzkovateľ môže registráciu Poskytovateľa, ku ktorej nie je priradený alebo vytvorený žiadny profil viac ako 14 kalendárnych dní vymazať.

Prevádzkovateľ vždy upozorní Poskytovateľa, že k jeho registrácii nie je priradený alebo vytvorený profil mailom alebo telefonicky.

Zmeny v cenách za užívanie rezervačného portálu Visblee.sk sú vždy platné pre nových zaregistrovaných Poskytovateľov.

V. Doplnkové služby pre Poskytovateľa, cena a platobné podmienky

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Poskytovateľovi doplnkové služby v súvislosti so zaregistrovaním a spustením účtu Poskytovateľa na rezervačnom portáli Visblee.sk.

Prevádzkovateľ môže Poskytovateľovi poskytnúť:

  • Zaškolenie pracovníka/pracovníkov prevádzky poskytovateľa
  • Spustenie účtu Poskytovateľa osobne na prevádzke Poskytovateľa, ktorú vykoná poverený personál Prevádzkovateľa
  • Zavedenie existujúcich termínov Zákazníkov Poskytovateľa na rezervačný portál Visblee.sk, ktoré sú evidované na prevádzke Poskytovateľa

Cenu za doplnkové služby je povinný prevádzkovateľ zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk

Všetky ceny sú ovedené bez DPH.

O využitie doplnkových služieb a termínoch využitia doplnkových služieb môže Poskytovateľ požiadať Prevádzkovateľa telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Prevádzkovateľ Poskytovateľovi vystaví faktúru do 3 dní od využitia doplnkových služieb Prevádzkovateľa Poskytovateľom na cenu celkom za doplnkové služby, ktoré Poskytovateľ využil so splatnosťou 7 dní od doručenia.

Zmeny v poskytovaných doplnkových službách a cenách a splatnostiach je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojich internetových stránkach www.visblee.sk a prostredníctvom týchto Všeobecných podmienok používania a týkajú sa Poskytovateľov, ktorí sa zaregistrujú až po dni zverejnenia týchto zmien.

VI. Zrušenie účtu Poskytovateľom

Poskytovateľ nie je viazaný služby Prevádzkovateľa využívať v presne definovanom období. Zo zrušenia účtu nevyplývajú žiadne sankcie a ani poplatky.

Poskytovateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho účtu výhradne len mailom na adresu info@visblee.sk

Prevádzkovateľ zruší účet Poskytovateľa k prvému dňu nasledujúceho zúčtovacieho obdobia po zúčtovacom období, v ktorom požiadal o zrušenie svojho účtu.

VII. Zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

Informácie o prevádzke, službách, trvaní služieb, služby vykonávajúcich zamestnancoch a cenách uvedených na internetových stránkach www.visblee.sk sú informáciami, ktoré poskytuje Poskytovateľ, Prevádzkovateľ tak nenesie zodpovednosť za ich správnosť. Vzhľadom na to, že služby (ktorých termín si rezervoval Zákazník) uverejnené Poskytovateľom na rezervačnom portáli Visblee.sk sú dodávané priamo Poskytovateľom, Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za včasné dodanie alebo kvalitu dodaných služieb Poskytovateľom. Zákazník je povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby, ktorých termín si rezervoval, a reklamácie a sťažnosti týkajúce sa týchto služieb uplatňovať priamo u Poskytovateľa.

Poskytovateľ ako dodávateľ služby (ktorej termín si rezervoval Zákazník) je plne zodpovedný za: poskytnutie služby Zákazníkovi, za ich kvalitu a rozsah plnenia, za naplnenie práv Zákazníka vyplývajúcich z online rezervácie termínu na služby Poskytovateľa, za pravdivosť a úplnosť ponuky služieb zverejnenej na rezervačnom portáli Visblee.sk a za plnenie všetkých práv Zákazníka a povinností vo vzťahu k Zákazníkovi v súvislosti so službou (na ktorú si Zákazník rezervoval termín online) vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté na základe alebo v súvislosti s využitím služby Poskytovateľa.

Poskytovateľ sa nesmie prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk domáhať u Zákazníka citlivých informácii alebo osobných údajov (adresa trvalého pobytu Zákazníka, rodné čislo Zákazníka, príslušnosť Zákazníka k etniku, rase, náboženstvu, svetonázoru, politickej príslušnosti, zdravotnom stave Zákazníka, pohlavnom živote a.i., na ktoré sa vzťahuje §13 Zákona 122/2013 Z.z), okrem informácii a osobných údajov Zákazníka, ktoré Zákazník poskytol Prevádzkovateľovi pri registrácii, kde Zákazník vyjadril svoj súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov pre informačné systémy Prevádzkovateľa.

Poskytovateľ nesmie i, ponúkať termíny na rovnaké služby v rovnakej prevádzke prostredníctvom dvoch účtov; ii, manipulovať so svojimi údajmi s cieľom opätovne využiť Verziu trial v rovnakej prevádzke; iii, dopúšťať sa takého konania, ktoré by mohlo poškodiť Prevádzkovateľa napr. tým, že sa Poskytovateľ opätovne bude registrovať na rezervačný portál Visblee.sk s cieľom opätovne využiť Verziu trial. V prípade odôvodneného podozrenia takéhoto konania môže Prevádzkovateľ Poskytovateľovi dočasne alebo trvale zablokovať účet, prípadne účet vymazať.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť spustenie profilu Poskytovateľa podľa svojho uváženia.

Poskytovateľ súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ môže zverejniť ponuku jeho služieb, obchodné meno alebo názov prevádzky spolu s vizuálnymi materiálmi, ktoré poskytol Poskytovateľ pri registrácii na sociálnej sieti Facebook.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že nezverejní také informácie a taký obsah na sociálnej sieti Facebook, ktorý by mohol Poskytovateľovi spôsobiť škodu.

Prevádzkovateľ súhlasí, že Poskytovateľ môže na svojej stránke na sociálnej sieti Facebook zverejniť všetky informácie v súvislosti s rezervačným portálom Visblee.sk.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že zverejnené ceny za využívanie jeho služieb Zákazníkom sú vrátane DPH.

Poskytovateľ je povinný uchovávať prístupové údaje , email a heslo, slúžiace k správe a editácii svojmu profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade poskytnutia údajov tretím osobám , nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť za zneužitie údajov.

VIII. Autorské práva

Prevádzkovateľ je vlastníkom rezervačného portálu Visblee.sk. Rezervačný portál Visblee.sk je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z., autorský zákon, v platnom a účinnom znení. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k rezervačnému portálu Visblee.sk. Obsah rezervačného portálu Visblee.sk nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

IX. Záverečné ustanovenia

Prístup na rezervačných portál Visblee.sk a používanie rezervačného portálu Visblee.sk je pre Zákazníka bezplatné. Zákazník však sám znáša svoje vlastné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu a používania rezervačného portálu Visblee.sk (t.j. náklady na internetové pripojenie a iné), ktoré si hradí Zákazník sám a to podľa dohodnutých podmienok s dodávateľmi takýchto služieb pre Zákazníka.

Prevádzkovateľ nezaručuje neprerušený prístup na rezervačný portál Visblee.sk, ani bezchybnosť a bezpečnosť rezervačného portálu Visblee.sk. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Zákazníkom pri realizácii prístupu a užívaní rezervačného portálu Visblee.sk, vrátane prípadnej škody vzniknutej pri sťahovaní dát uverejnených na rezervačnom portáli Visblee.sk, škody spôsobené prerušením prevádzky, poruchou rezervačného portálu Visblee.sk, počítačovými vírusmi, škodou v dôsledku straty dát, zisku, neoprávneného prístupu k prenosom a dátam Zákazníkov, či škody vzniknuté v súvislosti s využitím informácií zverejnených na rezervačnom portáli Visblee.sk. Kliknutím na niektoré odkazy na rezervačnom portáli Visblee.sk môže dôjsť k opusteniu rezervačného portálu Visblee.sk a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť alebo ukončiť prístup Zákazníka na rezervačný portál Visblee.sk. Zákazník nesie zodpovednosť za škody vzniknuté neoprávneným zásahom Zákazníka do rezervačného portálu Visblee.sk alebo systému, ktorý realizuje prenos z rezervačného portálu Visblee.sk tretím osobám.

Prevádzkovateľ prenajíma rezervačný portál Visblee.sk Poskytovateľom a nenesie zodpovednosť za prípadné nedostatky, či závadnosť obsahu alebo vzhľadu materiálov zverejňovaných Poskytovateľmi na rezervačnom portáli Visblee.sk.Prevádzkovateľ nezodpovedá za úplnosť, presnosť, pravdivosť materiálov zverejňovaných na rezervačnom portáli Visblee.sk, ani za prípadné nekalosúťažné konanie Poskytovateľov prostredníctvom rezervačného portálu Visblee.sk alebo porušenie osobných alebo autorských práv.

Webová prezentácia iných objektov, na ktoré internetové stránky Prevádzkovateľa www.visblee.sk odkazujú, nie sú pod kontrolou Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľ nezodpovedá za ich obsah či vzhľad. Prevádzkovateľ zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu či propagáciu prevádzkovanú akoukoľvek treťou osobou prostredníctvom internetových stránok www.visblee.sk.

Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s rezervačným portálom Visblee.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup a užitie rezervačného portálu Visblee.sk realizované. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení Všeobecných podmienok používania neplatným alebo neúčinným, namiesto takýchto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.

Prevádzkovateľ môže znenie týchto Všeobecných podmienok používania meniť alebo dopĺňať. Prevádzkovateľ bude informovať Zákazníkov ako aj Poskytovateľov na rezervačnom portáli Visblee.sk prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s aktuálnym znením Všeobecných podmienok používania mohli Zákazníci ako aj Poskytovatelia bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť. Nové Všeobecné podmienky používania nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na rezervačnom portáli Visblee.sk a nahrádzajú ich predchádzajúce znenie a v prípade objednávok sa budú aplikovať na objednávky zaslané po nadobudnutí účinnosti. Vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné podmienky používania, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a účinné od 18.9.2017

Pozvať prevádzku

Chceli by ste sa objednávať online do vašej obľúbenej prevádzky, ktorá ešte nie je na Visblee? Pozvite prevádzku do Visblee!

Pozvať prevádzku
Prihlásenie

Vaše termíny už čakajú.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa teraz.

Zabudnuté heslo?
Pozvať prevádzku

Pozvite svoju oblúbenú prevádzku na Vislee.